M3 Line/Phono/RIAA

Предусилвател. Трето ниво.

M3 Line / Line Balanced CD Input / Phono / Phono Balanced CD Input / RIAA

В линейното стъпало се използват лампите ECC82 и 5687WB.

Конструкцията на захранването е базирана на „Galahad PSU“ – блок на захранване, разработен за предусилвателя M10, с токоизправителна лампа 6X5, регулираща ECL82, стабилизатор на напряжение 5651 и изглаждащ дросел.

Версия Phono има вход за ММ доза и три линейни входа. Фонокоректорът е изграден от три лампи GE 5670, кондезатори Audio Note (UK) с медно фолио и отделно захранване.

Вместо да се използват отделни регулатори за силата на звука и баланса, M3 е оборудван със специален стъпков атенюатор на Audio Note (UK) за всеки канал. Това не само води до огромни подобрения в качеството на звука, които се очакват от вече легендарните стъпкови атенюатори на Audio Note (UK), но и осигурява ниво на точност на баланса на канала, което е невъзможно да се постигне с конвенционалните потенциометри за сила на звука и баланс.

Версия RIAA е отделен фонокоректор с три GE 5670 лампи и една 5687 в линейно стъпало. И двете стъпала се захранват от отделни источници на захранване.

Версиите Line и Phono Balanced CD Input имат, освен три RCA входа, и балансиран вход на XLR конектори. Балансираният вход е реализиран с прекрасни Audio Note (UK) трансформатори за балансиран вход – най-правилният начин за приемане на сигнал от вашия източник с балансирани изходи.

Добре известно е, че точното възпроизвеждане на музика, а не просто на звук, изисква запазване на неподправената чистота на входния сигнал. Като се има предвид тази предпоставка, не е трудно да се направи изводът, че за да се постигне тази цел и да се запази музикалността на оригинала, сложността на схемата трябва да бъде сведена до минимум. В отговор на това предусилвателят M3 използва еднотактова схема с нулева обратна връзка. Това е възможно най-линейната конструкция и изисква лампите да работят в режим на чист клас А, което премахва необходимостта от предизвикващия изкривявания фазоинвертор.

За разлика от повечето производители, ние проектираме нашите схеми, за да минимизираме нехармоничните и времевите аномалии, а не да произвеждаме красиви измервания с изчезващо малко хармонични или ниски интермодулационни изкривявания. Тези нехармонични компоненти и времеви изкривявания оказват доста забележим и неблагоприятен ефект върху формата на сигнала и е много по-важно да се работи по заобикалянето на тези проблеми, отколкото да се впускаме във все по-безсмислената игра на цифри, забравяйки се в стремежа към перфектни резултати от измерванията.

В резултат на това М3 е проектиран така, че да се постигне максимална линейност и да се сведат до минимум преходните изкривявания, и е избегната необходимостта от въвеждане на вредни „коригиращи“ мерки, като например, водещи по същество до грешки при предаването на сигнала, контури за обратна връзка.

M3 Line разполага с линейно стъпало с  лампи ECC82 и 5687WB, с лампа 6X5 като токоизправител в захранването, базирано на PSU Galahad на M10. Това захранване също така включва лампа ECL82 за регулиране на напрежението и лампа 5651 за стабилизатор на напрежението. В цялата схема са използвани медни проводници Audio Note (UK), комбинация от нашите стандартни AN(UK) танталови резистори в ключови области, сигнални кондензатори от медно фолио Audio Note (UK) и нашите собствени електролитни кондензатори, както и собствени проектирани и произведени  изходни трансформатори Audio Note (UK), с I-E M4 сърцевини и медни навивки. M3 Line също така има правилно проектирана и реализирана балансирана изходна схема.

M3 Phono разполага с линейно стъпало с лампи ECC82 и 5687WB,  захранване базирано на PSU Galahad на M10, с лампа 6X5, като токоизправител. Това захранване също така включва ECL82 за регулиране на напрежението и 5651 за стабилизатор на напрежението. В цялата схема са използвани медни проводници Audio Note (UK), комбинация от нашите стандартни и AN(UK) танталови резистори в ключови области на схемата, сигнални кондензатори от медно фолио Audio Note (UK) и нашите електролитни кондензатори, както и собствени проектирани и произведени изходни трансформатори Audio Note (UK), с I-E M4 сърцевини и медни навивки. Освен това той разполага с изключително фино фоностъпало за дози тип подвижен магнит, което използва три лампи GE 5670, сигнални кондензатори от медно фолио на Audio Note (UK) и собствено специално регулирано и  лампово токоизправене.

На сайта на производителя: https://www.audionote.co.uk/m3