Петте нива и петте елемента на философията на Audio Note

Вложенията на Audio Note в усъвършенстване на усилвателната техника можем да наречем „второто изобретяване на усилвателя“. От 1980 година до сега, изследванията на Хиройашу Кондо и на неговите колеги от Audio Note се превърнаха в цяла философия, която докосва всички съставляващи елементи на аудиоверигата от звукозаписващия апарат към цифров или аналогов източник, усилвател, кабели и акустични системи. Всичко току що изброено, при правилно свързване, образува АУДИОСИСТЕМАТА.

Изследванията на Audio Note в общ вид могат да се представят в три направления:

1. Схемотехника. На базата на съвременните научни методи на Audio Note са били възродени прекрасно звучащите класически схеми, които били отхвърлени от съображения за практичност и икономичност.
2. Елементи. От конструкцията на усилвателя са изключени радиоелементи за масова употреба. По-голямата част от проводниците, съпротивленията, кондензаторите, трансформаторите се разработват и произвеждат непосредствено от специалистите на Audio Note. Особено внимание се отделя на качеството на сглобяването, тук също се използва припой от оригинални компоненти.
3. Оценка. В Audio Note използват разнообразни методи за тестуване. Но обективното измерване на параметрите не дава представа за качеството на звучене, а субективната експертиза често дава противоречиви варианти, които въвеждат конструкторите в заблуждение. Затова била разработена собствена методика – „диференциална (или контрастна) субективна оценка“. Както следва от названието този метод е субективен, но дава обективни резултати! Накратко, неговата същност се изразява в прослушване през една и съща система или компонент колкото се може повече брой записи от най-разнообразен характер. При това е необходимо да се покажат различията в звученето на инструментите, гласовете на солистите, технология на записа и т. н. Главният критерии за качество е точност на възпроизвеждането.


От първите дни на съществуването на Audio Note (1975-1976 г.) Хиройашу Кондо е разбрал, че музиката представлява сама по себе си електромеханични колебания (вълни) с различна амплитуда и честота. Освен това, по време на преминаване на сигнала през усилвателя, върху него се натрупват електрохимични, електростатични и електромагнитни съставни. Минимизацията на смущенията в тези области позволява да се предадат по-деликатно съставляващите на музикалния сигнал. Но за да се постигне това с традиционните методи на електронната схемотехника, представящи музиката във вид на напрежение или ток е невъзможно. Музиката – това е комплексно вибрираща вълна, която взаимодейства с всичко, с което влиза в контакт. Спомнете си, та нали съгласно закона на физиката всяко действие има равно противодействие! Не трябва да забравяме и Закона за съхранение на енергията. Ако проводник или бобина създават енергийно поле, ако ефективността на високоговорителя не превишава 6 %, то какви съставляващи на музиката бихте се съгласили да опростите или премахнете? Затова господин Кондо и Audio Note решили да търсят пътища за намаляване на деградацията на сигнала в минимизацията на реактивната природа на усилване. Повечето от съвременните електрончици едва ли биха се съгласили с такъв подход. Според Конод те първо разрушават сигнала, а после се опитват да го възстановят. Преминавайки през аудиосистемата музиката става отвратителна, неузнаваема и груба. Увеличаването на нивото на сигнала не е в състояние да възстанови нейната красота. Както не можеш да подсладиш горчивия продукт със захар, така и загубената информация не може да се възстанови в оригинала, независимо от това какво утвърждават различните теории за тонално „подобряване“ и корекция на грешките.

Петте технически критерия на Audio Note, определящи абсолютното качество на усилване.


1. Еднотактно изходно стъпало.
2. Отсъствие на местна и глобална ООВ.
3. Използване на изходни триоди с директно отопление, работещи в „клас А“
4. Използване само на висококачествени материали и елементи.
5. Използване на кенотрони (вакуумни изправители) в захранващите източници.
За да съответства на ниво 3 на Audio Note, трябва да се изпълняват едновременно не по-малко от три условия.

Всички усилватели на Audio Note се създават на принципа на минимално въздействие върху сигнала. Това означава, че в тях се използват минимален брой стъпала, осигуряващи единствено необходимата степен на усилване. Също така е нужно да се отбележи, че отсъствието на ООВ позволява да се конструира достатъчно мощен усилвател само с две-три лампи. Освен това, с неголяма изходна мощност в сравнение с изходните прототипи. Това не означава, че усилвателите на Audio Note свирят по-тихо. Тайната е в изходния трансформатор, който между другото представлява значителна част от стойността на усилвателя на Audio Note. Моделите на конкурентните фирми могат да имат 10 пъти повече изходна мощност, но притежават по-малка фундаменталност на звученето. Дълбоко вкоренилите се в мозъците на аудиофилите представи им пречат да повярват в това твърдение. Това може лесно да бъде демонстрирано на практика. Да усилиш сигнала и едновременно с това да запазиш неговия първоначален вид е много по-сложно, отколкото да постигнеш 100 ватова мощност, която след това ще бъде гордо записана в техническите спецификации на продукта. Десет вата могат да звучат много по-силно и по-дълбоко в сравнение с 100 вата, изкривени от електромагнитни смущения, лоша преходна характеристика и слаб захранващ източник. Инженерите на Audio Note изхабили много усилия, за да обяснят директната взаимовръзка между дъмпинг фактора на усилвателя, реалната изходна мощност и дълбочината на обратната връзка.


В хода на многочислени дискусии с инжeнерите-опоненти на идеологията на Audio Note, се доказало негативното влияние на обратната връзка, недопустимост да се коригира АЧХ, уникалните възможности, заложени в еднотактното изходно стъпало, вредното въздействие на звука от транзисторите, съвременната схемотехника и компоненти. Много от днешните производители копират тези или други аспекти на философията на Audio Note в своите конструкции. Но независимо от това, качеството на звучене на тези модели остава по-ниско от нивото на Audio Note. Откритите публикации, които Audio Note прави на схемите и конструкциите на своите усилватели, както и представянето на концепциите на повечето им модели пред аудиообществеността, причиняват много неудобства на техните критици. Те дори продават отделни компоненти и „китове“ на други производители и отделни аудиофили. За да опрости избора на клиента, а също така да му предостави възможност за модернизация на вече закупената техника, широкият спектър на продукцията на Audio Note е разбит на пет нива в зависимост от сложността и конфигурацията на усилвателите. Съответно отделните нива имат различна цена.
Начално ниво: двутактни пентодни усилватели „клас АВ1“.
Ниво 1: двутактни пентодни усилватели, работещи в „чист клас А“.
Ниво 2: пентодни усилватели с еднотактно изходно стъпало.
Ниво 3: еднотактни триодни усилватели.
Ниво 4: усилватели разработени от Кондо-Сан.
Ниво 5: най-високото ниво. Уникалните усилватели на Кондо-Сан със сребърни компоненти.

Цената на ламповия усилвател при преход от едно в друго ниво прогресивно расте, но това се компенсира от съответното подобрение на качеството на звученето. Прехода се осъществява за сметка на добавяне на един от петте технически критерия, определящи по мнение на инженерите на Audio Note абсолютното качество на звучене. Така например към началното ниво се добавя изходно стъпало в „чист клас А“, след това последователно за повишаване във всяко следващо ниво се добавят съответно: еднотактно изходно стъпало, еднотактно изходно изходно стъпало на триоди с директно отопление, премахване на локална и глобална ООВ, сребърни компоненти с нисък производствен толеранс (ръчно производство). Моделите подобни на Ongaku и Kegon отговарят на всичките пет критерия за качество на звученето. Трябва да отбележим, че към критериите за съвършенство въобще не се отнася изходната мощност. Най-простото нещо за Audio Note е да повиши мощността. Но ще се подобри ли така звученето?
Своето съвършенство компонентите на Audio Note в голяма степен дължат на личните качества на Кондо-Сан (въпреки че, във фирмата има и други талантливи конструктори). Както вече споменахме той има дълбоки познания в акустиката, молекулярното металознание, химията, електромагнитната теория, теорията на свободните частици и електрониката. Общо взето това е малко необичайно, когато човек владее повече от две или три инженерни дисциплини. Но по негово убеждение, за да може да се разработи действително съвършен усилвател, познанията и опита на обикновения инженер-електроник са недостатъчни.
Питър Квортруп притежава остър слух и добро разбиране в технологията на звукозаписа. Неговият богат опит в hi-fi индустрията никак не е оказал влияние на неговия чисто практически подход за разбиране на проблема „новите дрехи на царя“ (датска алегория). Приложимо към аудиотехниката това означава примерно следното: новият модел задължително трябва да бъде по-добър, по-сложен и разбира се технически съвършен, да попадне точно в целта със своята съвременна схема, снижаване на себестойността и увеличаване на ефективността (например да има по-голям КПД и размери). Повтаряйки едни и същи схеми ние никога няма да достигнем върховете на изкуството, което се явява конструирането на усилватели.


След двадесет годишна съвместна работа господин Питър Квортруп и господин Хиройаши Кондо решили да разделят компанията на две части. Питър продължил да работи по изследванията и усъвършенстването на еднотакните лампови усилватели, Кондо се задълбочил в проблемите на двутактните триодни схеми. Както пише Питър Квортруп, в свое изявление пред пресата „…постепенно тези две, разминаващи се философии станаха несъвместими не само в емоционално, но и в търговско отношение“. Занапред уникалните усилватели с легендарни имена като KEGONONGAKUGAKU-ON ще се продават от британската Audio Note. Като названието на фирмата се запазва и тя остава притежание на Квортруп. А другият корифей на ламповата техника – Хиройаши Кондо основава нова компания, наречена „Kondo“, която се заема с производството на неговите нови разработки, но едновременно с това и с продажба на създадените по-рано от тях усилватели.

Уводен курс в терминологията на Audio Note

GAKU-ON – повече музика
KEGON – ефективен, завладяващ
MEISHU – майстор-конструктор
ONGAKU – музика и радост
OTO – звук
PARALLEL – паралелно включване на лампите в усилвателните стъпала.
PUSH-PULL – двутактен. Ужасно. Това е подобно на два главореза, които Ви потупват от двете страни. Музикалния сигнал в този случай се разделя на положителна и отрицателна полувълна, които се усилват от различни усилвателни елементи (транзистор или лампа). Защо в този случай повечето производители използват тази схема? Защото тя е евтина и мощна.
SE (single-end) – однотактно изходно стъпало, което означава, че усилването на сигнала остава в неизменен вид. Противоположно на двутактното.
SORO – солист.
TUBE – американското значение на думата „valve“, означаващо най-добрият в света усилвателен прибор.
TRIODE – триод. Проста електронновакуумна лампа. Едно време този директно отопляван триелектроден усилвателен елемент е бил изместен от евтините икономически схеми.
VALVE – английския вариант на термина, означаващ най-добрия в света усилвателен прибор в днешно време.